ในหลวง ร.๑๐
เถลิง ทศรัชกาลผ่านเกล้า            จักรี วงศ์สยาม
   บรม   ราชประเพณีมี                         บ่งไว้                     
 ราชา  กอร์ปก่อราชธานี                    ประชาชื่น  สุขล้น
ภิเษก   หน่อขัตติยะเทิดไท้                   ไพร่ฟ้าภักดิ์สดุดี
๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  
ข้าพระพุทธเจ้า
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
เข้าสู่เว็ปไซต์