พระ  ภูษาประดิษฐ์ค่าล้ำ                  ศิล ปาชีพ
ชน ชื่นชมสมเด็จพระ                           แม่เจ้า
นี  ริเริ่มเสริมทักษะ               ไหมหม่อน ถักทอ
นาถ  แห่งชาวสยามเกล้า   กระหม่อมน้อมสดุดี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
เข้าสู่เว็ปไซต์