รางวัลพระราชทาน
องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน
สาขาศิลปวัฒนธรรม
รับพระราชทานรางวัล "องค์กรผู้ทำคุณประโยขน์แก่เยาวชน" (๒๐ก.ย.๒๕๕๑)
 
ยินดีกันถ้วนหน้าในโอกาสที่สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. ได้รับพระราชทาน รางวัลองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน
และรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปวัฒนธรรมประจำปีพ.ศ.๒๕๕๑
ณ อาคารกีฬาเวสน์ ๒ ศูนย์เยาวชน ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง
๒๐กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑
 
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org 
http://www.aayoncc.org/ Back