วันนริศรานุวัดติวงศ์ (๒๘ เม.ย.๒๕๕๒)


๒๘เม.ย.๒๕๕๒ วันนริศรานุวัดติวงศ์

พิธีสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตรเจริญ
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)

วังปลายเนิน ถ.พระราม๔ คลองเตย
  http://www.aayoncc.org/ หม่อมเจ้าหญิง กรณิกา จิตรพงศ์ พระธิดาลำดับที่๙
ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจิตรเจริญ
กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์


ประธานคณะกรรมการมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์
 ทรงเป็นประธานในพิธีประทานรางวัลฯ
วันนริศราฯ
ม.ร.ว.จักรรถ
จิตรพงศ์


ทูลรายชื่อผู้รับ
ประทานรางวัลฯ
พ.ต.อ.านิต ธนสันติ นายกสมาคมศิลปะฯ สวช.

เข้ารับประทานรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์
๒๘เม.ย.พ.ศ.๒๕๕๒
 
 
รางวัล
นริศรานุวัดติวงศ์

(รางวัลแมวมอง)

วงเครื่องสายสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
    ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
 staff@aayoncc.org
   
  Back


 

ART ASSOCIATION FOR YOUTH [ OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION ]
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION
http://www.aayoncc.org/
Contact us: Tel.02-2470028 ext. 4167
Fax. & Tel.02-2482754
Email:
staff@aayoncc.org

Update 05/05/2557