ที่ติดต่อและที่ทำการสมาคมฯ#......... รัก   เรียนเพียรหมั่นซ้อม    ฝึกฝน,       ดน     ตรีกล่อมเกลาตน          ชื่นไซร้,    ตรี     สามสายพิณปน            หย่อนตึง พอดี,      ไทย   สืบต่อเอาไว้                 หนึ่งแท้รองใคร  ........ #

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔  #.........
  http://www.aayoncc.org/ " มโหรี "
 
 
 
นายทวีศักดิ์  พวงพิกุล

เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๓ " ตีหน้าทับ "  
 
  "  โปงลาง " " กินรีเล่นน้ำ "
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๔


นายณัฐพงศ์  รองทอง
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๖


นายธีรพัฒน์  แสงธูป
เครื่องสาย

 
ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
http://www.aayoncc.org/ Back

ที่ติดต่อและทำการของสมาคมฯ
สถานที่ติดต่อ

อาคารบริหาร ๒ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐

 

เจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ: คุณพัชรวลัย  จิรพัชรไพศาล
ทร. ๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖
๗ , โทร./โทรสาร ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
(หยุดทำการทุกวันพุธ และ อาทิตย์)

แผนที่โดยสังเขปที่ตั้งสมาคมฯ.ตู้จดหมายอิเลคโทรนิค
(Email address)
staff@aayoncc.org  

Update 05/05/2557