กิจกรรมเผยแพร่โดยสมาชิก
 

 
#......... มุ่งส่งเสริมอนุชนช่วยพัฒนา อนุรักษ์รักษา ศิลปวัฒนธรรม  เทอดไทย ........ #

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)

สิบนิ้วประนมกราบ        
  คุณครู
เติมแต่ง
พลงเดิมชู            ค่าล้ำ


...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,Fax.&โทร.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔  #.........
รักงามทรามชื่น http://www.aayoncc.org
ให้ฟ้อนรำ
นาฏลีลาระบำ
 หมั่นซ้อม
ศิลป์ควรค่าจดจำเสริมส่งบุคลิก
ไทยเด่นงามเพรียบพร้อม
หนึ่งแท้นารี
 
 กระดานข่าวสมาคมฯ     ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒- ๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org
 ปฏิทินการแสดงสมาคมฯ ลาวจ้อย (๒ชั้น)


กิจกรรมเผยแพร่โดยสมาชิก
 

การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๖

งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ๒๐ต.ค.๒๕๖๑

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชน(ไปไต้หวัน) ๒๐ต.ค.๒๕๖๑
งานเกษียณอายุกรมส่งเสริมฯ ๒๐ก.ย.๒๕๖๑
งานเทศกาลพื้นบ้านเด็กนานาชาติ ๙-๒๐ส.ค.๒๕๖๑(ไต้หวัน)

งานแสดงความยินดีศิลปินแห่งชาติ ๗ส.ค.๒๕๖๑

งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ๕ส.ค.๒๕๖๑
งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ๔ส.ค.๒๕๖๑

งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนนีนาถ๑๒ส.ค.๒๕๖๑(๓ส.ค.๒๕๖๑)

งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทย-จีน ๒ส.ค.๒๕๖๑

งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯครั้งที่๓ ๗ก.ค.๒๕๖๑

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นที่ ๒๘ ๒๓มิ.ย.๒๕๖๑
งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯครั้งที่ ๓ ๑๗มิ.ย.๒๕๖๑
งานสังคีตสราญรมย์ครั้งที่ ๑๓๗ ๑๖มิ.ย.๒๕๖๑
งานสานสัมพันธ์ ไทย-จีน ๒๗พ.ค.๒๕๖๑
งานดนตรีในสวนครั้งที่๒๕ ๖พ.ค.๒๕๖๑
งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ๑๑เม.ย.๒๕๖๑
งานวันข้าราชการพลเรือน ๑เม.ย.๒๕๖๑
งานพิธีไหว้ครู ๒๙มี.ค.๒๕๖๑

รากแก้วแห่งวัฒนธรรม ๗มี.ค.๒๕๖๑
 
แถลงข่าว สงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำคุ้มค่าชีวาปลอดภัย ๑๒มี.ค.๒๕๖๑
งาน"อุ่นไอรักคลายความหนาว" ลานพระราชวังดุสิต ๘มี.ค.๒๕๖๑
งานปฐมนิเทศเยาวชนใหม่ ๓มี.ค.๒๕๖๑

งานวันมาฆบูชา ลานคนเมืองกทม. ๑มี.ค.๒๕๖๑
งานเทศกาลอาหารอร่อย ร้าน๑๐๐ปี ๒๕ก.พ.๒๕๖๑
งานเทศกาลอาหารอร่อย ร้าน๑๐๐ปี ๒๔ก.พ.๒๕๖๑
งานเทศกาลอาหารอร่อย ร้าน๑๐๐ปี ๒๓ก.พ.๒๕๖๑
งานเทศกาลอาหารอร่อย ร้าน๑๐๐ปี ๒๒ก.พ.๒๕๖๑
งานเทศกาลอาหารอร่อย ร้าน๑๐๐ปี ๒๑ก.พ.๒๕๖๑
งานแถลงข่าว เทศกาลอาหารอร่อย ร้าน๑๐๐ปี ๗ก.พ.๒๕๖๑
3Feb2018 Rhythms of Srilanka Vinyasa Academy of Fine Arts
สมาคมฯเลี้ยง & แจกของขวัญเยาวชน ๒๐ม.ค.๒๕๖๑
แถลงข่าวรณรงค์การใส่ชุดไทยเอกลักษณ์๔ภาค ๑๗ม.ค.๒๕๖๑
วันเด็กแห่งชาติ (ศูนย์วัฒนธรรมฯ) ๑๓ม.ค.๒๕๖๑


การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๖๐
ตลาดประชารัฐ (สยามพารากอน) ๑๖ธ.ค.๒๕๖๐
งานสยายปีกสู่ฝัน ๑๘พ.ย.พ.ศ.๒๕๖๐
วัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ๕พ.ย.๒๕๖๐
วัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมศักยภาพเยาวชน ๔พ.ย.๒๕๖๐
ลอยกระทงปลอดภัย วัดราชธิวาส ๓พ.ย.๒๕๖๐

มหกรรมวัฒนธรรมไทย ศาสตร์ศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้จักรวงศ์ ๑ต.ค.๒๕๖๐
มหกรรมวัฒนธรรมไทย ศาสตร์ศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้จักรวงศ์ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐
มหกรรมวัฒนธรรมไทย ศาสตร์ศิลป์แผ่นดินไทย เทิดไท้จักรวงศ์ ๒๙ ก.ย.๒๕๖๐
งานเปิดพื้นที่ สืบสานวัฒนธรรมไทย ๒๓ ก.ย.๒๕๖๐
พิธีมอบรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ครั้งที่๘ ๒๖ส.ค.๒๕๖๐
งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ณ สยาม ๕ส.ค.พ.ศ.๒๕๖๐
FIFE2017(International Peace Children's Festival of Sale,Morocco
24Jul-1Aug2017)
งานบางกอกธารา ๒๑ก.ค.พ.ศ.๒๕๖๐

งานบางกอกธารา ๑๕ก.ค.พ.ศ.๒๕๖๐
งานบางกอกธารา ๑๐ก.ค.พ.ศ.๒๕๖๐
งานบางกอกธารา ๒ก.ค.พ.ศ.๒๕๖๐
พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนรุ่นที่๒๗/๒๕๕๙ ๒๔มิ.ย.พ.ศ.๒๕๖๐
งานมุทิตาจิต๙๙ปีชาตกาล๓ศิลปินแห่งชาติ ๑มิ.ย.พ.ศ.๒๕๖๐
ดนตรีในสวนครั้งที่๒๔ สมัยกาลดนตรีไทย
๓๐เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๐
"ใตัร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"(เวทีลานคนเมือง) ๒๕เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๐
"ใตัร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"(เวทีลานคนเมือง)๒๔เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๐
"
ใตัร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"(เวทีลานคนเมือง) ๒๓เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๐

 "ใตัร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"(เวทีลานคนเมือง) ๒๒เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๐
"ใตัร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"(เวทีลานคนเมือง) ๒๑เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๐
"ใต้
ร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์"(เวทีลานคนเมือง) ๒๐เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๐
งานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ(หอประชุมเล็ก) ๑๑เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๐

พิธีเปิดงาน" ใต้ร่มพระบารมี๒๓๕ปีกรุงรัตนโกสินทร์ "(พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ) ๕เม..พ.ศ.๒๕๖๐
ประเพณีสงกรานต์แบบไทย (ทำเนียบฯ)
๔เม..พ.ศ.๒๕๖๐
งานพิธีไหว้ครู (หอเล็กศูนย์วัฒนธรรม) ๓๐มี.ค.พ.ศ.๒๕๖๐

งานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์วัฒน์ (๑๔ม.ค.พ.ศ.๒๕๖๐)
งานAsia Kids Fashion Show in Bangkok
(๒๑ม.ค.พ.ศ.๒๕๖๐)
งานWelcome Partyกระทรวงพัฒนาสังคม-ความมั่นคงฯ
(๒๓ม.ค.พ.ศ.๒๕๖๐)

การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕
งานรวมพลังถวายความอาลัยในหลวง ร.๙(๓ธ.ค.๒๕๕๙)
๙ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาณ(๑) ๙ธ.ค.๒๕๕๙
๙ตามรอยพ่อสานต่อพระราชปณิธาณ(๒) ๑๑ธ.ค.๒๕๕๙
สวดมนต์ข้ามปีฯ(สยามพารากอน) ๒๙ธ.ค.๒๕๕๙

การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕
การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗
การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๖

การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๕
การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๔
การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๓

การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕

การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕
การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๕๐

การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๔๙
การแสดงประจำปีพ.ศ.๒๕๔๘
 

Update 05/07/2561