คณะกรรมการสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน
(พ.ศ.๒๕๕๙-๖๐)
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คณะที่ปรึกษา
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
คณะกรรมการบริหาร สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
วาระ พ.ศ.๒๕๕๙-๖๐


๑.ม.ร.ว.จักรรถ  จิตรพงศ์
ประธานที่ปรึกษาฯ

.อาจารย์สมบัติ  แก้วสุจริต
ประธานประกอบพิธีไหว้ครู โขน-ดนตรี-นาฏศิลป์
.นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๔.ดร.จรัล  ทองเกษม
อดีตข้าราชการ สวช.
.คุณปัจฉิมา  ธนสันติ
อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
๖.นายพงษ์ศักดิ์  พยัฆวิเชียร
ประธานในเครือ นสพ.มติชน
๗.นพ.จรินทร์  ศรีระอัมพุช
Webmaster,
ฝ่ายสารสนเทศ
.ดร.อุดมศักดิ์  ศักดิ์มั่นวงศ์
๙.ม.ล.ปราลี  ประสมทรัพย์
๑๐.คุณจารุลินทร์  มุสิกะพงศ์
๑๑.อาจารย์อาทร  ธนวัฒน์
๑๒.นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์
๑๓.นายปรารพ เหล่าวานิช
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
๑๔.นายสาโรจน์  เล้าเจริญสมบัติ
อ.ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๑๕.คุณพิมพ์รวี  วัฒนวรางกูร
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑๖.พ.ท. เสนาะ  หลวงสุนทร
ศิลปินแห่งชาติ
๑๗.ผศ.ประทีป เล้ารัตนอารีย์
 
อาจารย์ มศว.
๘.นายปรีชา  ชำนาญเมือง
๑๙.นายคมสันฐ  หัวเมืองลาด
๒๐.นายสัจจะ  ภู่แพ่งสุทธิ์
๒๑.นายสมพงษ์  คุนาประถม
๒๒.นายสมโภชน์  ฉายะเกษตริน
๒๓.นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรี

ม.ล.ทวีปัญญา เกษมสันต์ คุณเทพินทร์  ศรีระอัมพุช นายวรวินัย  หิรัญมาศ นายวิโรจน์  ใจอารีรอบ
นายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ ๑ อุปนายกสมาคมฯ ๒  อุปนายกสมาคมฯ ๓
 โทร.๐๘๑-๓๑๑๓๘๙๕ โทร.๐๘๙-๑๑๖๐๒๒๙ โทร.๐๘๑-๖๘๔๐๐๒๑ โทร.๐๘๙-๙๖๙๑๖๖๓
คุณดวงแข  ชำนาญเมือง คุณอรพินทร์  เมฆมหรรณพ์ คุณสุนิตรา  ปล่ำปลิว .อ.(พิเศษ) ประชุม ชัยจิตร์สกุล
นายทะเบียน ประสานงานธนาคาร,ช่วยการแสดง ปฏิคม  วิชาการ(ดนตรีไทย-พื้นเมือง)
โทร.๐๒-๕๒๖๐๘๒๕  โทร.๐๘๙-๙๙๓๒๘๔๖ โทร.๐๘๑-๘๐๖๙๑๔๐ โทร.๐๘๕-๘๒๙๔๔๕๕
 ดร.สุรัตน์  จงดา นายกัญจนปกรณ์  แสดงหาญ นายสุวิทย์   มิ่งมล  คุณฉัตรระวี  ศิริพันธุ์
วิชาการ(นาฏศิลป์ไทย-พื้นบ้าน) ประชาสัมพันธ์ โฆษกพิธีกร ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์
 โทร.๐๘๑-๘๑๔๐๓๗๒ โทร.๐๘๔-๖๓๗๘๙๙๙ โทร.๐๘๑-๔๒๔๒๔๔๓ โทร.๐๘๙-๔๙๕๔๙๕๒  
คุณสาลี่  ใจตรง  คุณรัตนาภรณ์  ตันเจริญผล นายราเมศ  ลิ่มสกุล  นายอาวุฒิ  พิชเยนทรโยธิน
เหรัญญิกฯ และช่วยการแสดง ฝ่ายการแสดงและผู้ช่วยเหรัญญิกฯ เลขานุการสมาคมฯ   ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมฯ
โทร.๐๘๑-๗๕๒๖๗๙๖ โทร.๐๘๔-๐๑๕๗๗๑๔ โทร.๐๘๑-๘๐๕๗๑๑๙ โทร.๐๘๑-๙๑๕๔๓๗๓
เจ้าหน้าที่ประจำสมาคมฯ: คุณพัชรวลัย  จิรพัชรไพศาล  โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,โทร./โทรสาร ๐๒-๒๔๘๒๗๕๔   staff@aayoncc.org
Webmaster:  นพ.จรินทร์  ศรีระอัมพุช  โทร. 038- 540054 
Back              Next  
 

 

 

 

#.......  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ).... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔....... #

 Updated since 13/03/2560