ประวัติผลงานความเป็นมา


#.........* เพลง "ลาวคำหอม" เนื้อร้อง:จ่าเผ่น ผยองยิ่ง(โคม) ทำนอง:พระยาประสานดุริยศัพท์ ดนตรี:ZANSAB PHILHARMONIC ORCHESTRA ขับร้อง: ดวงพร พงศ์ผาสุก * ........#

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)
                                                     หน้า ๑/๒

...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,Fax.&โทร.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔  #.........
ดร.พยุงศักดิ์
จันทรสุรินทร์

ก่อตั้งพ.ศ.๒๕๔๐
 
http://www.aayoncc.org/
 มุ่งส่งเสริมอนุชน ช่วยพัฒนา
อนุรักษ์รักษา ศิลปวัฒนธรรม เทอดไทย
ถ้วยรางวัล
สื่อมวลชนดีเด่น# ๑๘
รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชนครั้งที่ ๑๘
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๒-๓
รางวัลดีเด่น สื่อพื้นบ้านภาคกลาง ประเภทบุคคล
ผู้ผลิตผลงานสื่อมวลชนดีเด่นเพื่อเยาวชน
ครั้งที่ ๒๐
ม.ร.ว.จักรรถ  
จิตรพงศ์

นายกสมาคม


ปีพ.ศ.๒๕๔๒-๖
5th Annual Thai Food Festival 2004

San Fran.,USA (10-20th Sep 2004)
Huang Shan International Folk Song Arts Festival

China (30 Sep-8 Oct 2004)
ร่วมงานเทศกาลศิลปะ & อาหารไทย ณ ห้าง Castra
เมือง Haifa อิสราเอล (๒๘มิ.ย.-๔ก.ค.๒๕๕๐)
นายสมโภชน์ 
ฉายะเกษตริน
นายกสมาคม

ปีพ.ศ.๒๕๔๗-๕๐ 
C.I.O.F.F. in China 28thApr-6thMay05

1st International Culture Festival of China(Changshu)
วโรกาส "ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี"ที่วัดไทยใน

เยอรมัน-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส (๒๒มิ.ย.-๖ก.ค.๒๕๔๙ )
รางวัลพระราชทาน โล่เกียรติคุณ

องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชนปี พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ต.อ.านิต ธนสันติ
นายกสมาคม


ปีพ.ศ.๒๕๕๑-๔
การแสดง โขน รามเกียรติ์ ตอน" ยกรบ"
งานเฉลิมพระเกียรติ ๗๖ พรรษา มหาราชินี ๑๒ ส.ค.๒๕๕๑
นายปรีชา กันธิยะ
เลขาธิการ สวช.
(พ.ศ.๒๕๕๑)


ให้ความอนุเคราะห์
พื้นที่สนับสนุนการ
ก่อสร้างอาคารเรียน
ในความอนุเคราะห์พื้นที่ของ สวช.สมาคมฯได้ดำเนินการ

ก่อสร้างอาคารเรียน๒ชั้นเพิ่มเติมไว้ใช้อบรมเยาวชน
แบบจำลอง

อาคารเรียนใหม่ ๒ ชั้น
รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ พ.ศ.๒๕๕๒
(รางวัลแมวมอง)โดยมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์

พ.ต.อ.านิต ธนสันติ นายกฯเข้ารับประทานรางวัล
รางวัลแมวมอง

พ.ศ.๒๕๕๒
โล่รางวัลวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น
(ด้านบริหารแบบบูรณาการเป็นองค์รวม)
และ

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๕๒ 
โล่รางวัล
วัฒนธรรม


จังหวัดดีเด่น
พ.ศ.๒๕๕๒
พิธีรับโล่รางวัลวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น

ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ให้การสนับสนุนการจัด
แสดงดนตรีการกุศล"รักหนึ่งในหัวใจ"
โดยประธานมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

(พล.อ.พิจิตร กุลละวณิชย์)
เมื่อ ๒๔ ม.ค. พ.ศ. ๒๕๕๓
โล่ประกาศเกียรติคุณ
ผู้ให้การสนับสนุน
การจัดแสดง


ดนตรีการกุศล
"รักหนึ่งในหัวใจ"

พ.ศ.๒๕๕
คณะนาฏศิลป์เยาวชนจาก สมาคมศิลปะ สวช.

แสดงในงาน"รักหนึ่งในหัวใจ"
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. ได้รับการพิจารณาเสนอ
ชื่อเข้ารับโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร" จาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยเป็นองค์กรที่ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม

ซึ่งช่วยส่งเสริมเยาวชนให้ได้เผยแพร่และแสดงออกด้าน
ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย-พื้นบ้าน-โขน สู่สาธารณะ ทั้ง
ภายใน-ภายนอกประเทศ

โล่รางวัล
"วัฒนคุณาธร"


แก่กลุ่มบุคคล
(สมาคมศิลปะฯ สวช.)
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

พิธีมอบโล่รางวัล "วัฒนคุณาธร"
 ๓ ต.ค.พ.ศ.๒๕๕๙คล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม

โดย พณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมศิลปะฯ สวช.(ม.ล.ทวีปัญญา เกษมสันต์)
และคณะกรรมการสมาคม


แสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกันในงานฯ
๓ ต.ค.พ.ศ.๒๕๕๙คล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม
ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
http://www.aayoncc.org/ Back


จากอดีตถึงปัจจุบัน
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(สวช.) ได้จัดให้มีโครงการเรียการสอน ทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย นับแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๐
เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังและสืบทอด ศิลปะวัฒนธรรมไทยด้านนี้ไปสู่เยาวชน รวมทั้งได้แสวงหารูปแบบและวิธีการที่จะส่งเสริมการเรียนการ
สอนดนตรี-นาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่เป็นทั้งศาสตร์แขนงศิลป์และวิชาชีพอันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป


พ.ศ.๒๕๓๐(เปิดอบรมดนตรีไทย รุ่นที่๑)

ทาง สวช.สอนดนตรีไทยให้เยาวชน อายุระหว่าง ๖-๑๗ปี หลักสูตร ๖เดือนเป็นเวลา ๗๒ช.ม. สอนสัปดาห์ละ ๓ช.ม.


พ.ศ.๒๕๓๑(เปิดอบรมดนตรีไทย รุ่นที่๒เป็นต้นมา)

พร้อมทั้งได้เปิดอบรมหลักสูตรต่อเนื่องขึ้นสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมจากรุ่นที่๑ โดยใช้ระยะเวลาการอบรมเท่าเดิม


พ.ศ.๒๕๓๒(จัดตั้งชมรมดนตรี-นาฏศิลป์ไทยขึ้น)
โดยการดำเนินงานของชมรมในลักษณะคล้าย สโมสรดนตรีไทย ทั้งได้เริ่มเปิดอบรมนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้นขึ้น ต่อมาได้มีการปรับปรุงการจัดฝึกอบรม
มาเป็นรูปแบบของ ศูนย์สาธิตส่งเสริมการเรียน การสอน และ การถ่ายทอดดนตรี-นาฏศิลป์ไทย


พ.ศ.๒๕๓๖(ปรับปรุงหลักสูตรเป็น ๑ปี)

โดยขยายเวลาการรับการอบรมเป็น ๑ปี (๑๔๔ช.ม.เรียน) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน และพัฒนาระบบการศึกษาให้เข้มแข็ง กว้างขวาง
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปีนี้ ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศ โดยได้จัดส่ง
ตัวแทนเยาวชนไทยรุ่นแรก ไปร่วมเผยแพร่และแลก
เปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมกับ
ประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งแรก


พ.ศ.๒๕๓๗(ส่งตัวแทนเยาวชนไทยไปญี่ปุ่น
ครั้งที่๒)
มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งที่ ๒


พ.ศ.๒๕๓๘(
จัดตั้ง สมาคมนาฏศิลป์และดนตรีไทยเยาวชน สวช.)
ด้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน จากรูปแบบ ชมรม มาเป็น สมาคม ในปีนี้มีโครงการ วัฒนธรรมไทยคืนถิ่น ลอสแอนเจลิส(แอลเอ) ได้จัดส่งเยาวชนไป
แอลเอ
ประเทศ
สหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมกับเยาวชนไทยและเยาวชนต่างชาติในต่างแดน


พ.ศ.๒๕๔๐(
จัดตั้ง
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. ขึ้น)
ในปีนี้ได้ เลิก สมาคมนาฏศิลป์และดนตรีไทยเยาวชน สวช.แล้วจึงขอจัดตั้งสมาคมขึ้นใหม่ใช้ชื่อว่า สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ   ตามมติคณะกรรมการอำนวยการฝึกอบรม นาฏศิลป์และดนตรีไทยเยาวชน สวช. โดยดำเนินการบริหารงานในการจัดการส่งเสริม
การถ่ายทอดดนตรี-นาฏศิลป์ และ โขนไทย ภายใต้การกำกับดูแล ของ
สวช.โดยได้รับการอนุญาต ให้จัดตั้งสมาคมฯ.จาก สำนักงานคณะกรรมการวัฒน
ธรรมแห่งชาติ ตามใบอนุญาตที่ ต.๒๘๓/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๐ได้รับการจดทะเบียน จากนายทะเบียนสมาคม ประจำกรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๐
โดย นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ (เลขาธิการ สวช.) ผู้ขอก่อตั้ง  


พ.ศ.๒๕๔๑(ส่งตัวแทนเยาวชนไทยไปญี่ปุ่น
งานเทศกาลเด็กนานาชาติแห่งเอเซีย ครั้งที่ ๑)
ในปีนี้ทางสมาคมได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติคัดเลือกเยาวชนไทยไปร่วมเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในงาน
เทศกาลเด็กนานาชาติแห่งเอเซีย ครั้งที่ ๑ จัดขึ้น ณ ประเทศญี่ปุ่น


พ.ศ.๒๕๔๑-๒(จัดหา,จัดทำ,หนังสือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งกาย,สวัสดิการ ฯลฯ.)
ในปีที่ผ่านมา ทางสมาคมฯได้ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามหลักสูตร ได้จัดทำหนังสือโน้ตดนตรี
ไทยสำหรับ เครื่องดนตรีทุกประเภทที่เปิดอบรม สำหรับเยาวชนแรกเริ่มฝึกอบรมใหม่ ยังได้จัดหา ครู, อาจารย์ ที่มีความรู้ และประสบการณ์ ความ
ชำนาญมาเพิ่ม เพื่อสอน ดนตรี-นาฏศิลป์ เช่น
เสริมการเรียน ด้านดนตรีพื้นบ้าน อีสาน(โปงลาง) ฯลฯ จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมอำนวยแก่ เยาวชน เช่น
เครื่องดนตรี อีสาน เครื่องเสียงใช้ประกอบวง,ชุดแสดง โขน-นาฏศิลป์ ฯลฯได้เปิดอบรมเยาวชนเพิ่มมากขึ้นจากเดิม  จนมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการ
อบรมในสถานที่ นอกศูนย์วัฒนธรรม
สมาคมฯได้จัดสวัสดิการ ให้แก่ครู,อาจารย์,ผู้ปกครอง,และสมาชิกในเรื่องต่างๆ เช่น เครื่องดื่มอาหารกลางวัน
เสื้อชุด
แก่อาจารย์,กรรมการสมาคมฯ,ทั้งจัดหาอาหาร,เครื่องดื่ม, ชุด, เครื่องสำอางค์ส่วนกลาง ให้แก่เยาวชน ยามฝึกซ้อมก่อนแสดงในงานต่างๆ
 
จัดหาตู้ยาและยาประจำสมาคมฯสำหรับฉุกเฉิน แก่สมาชิก ไว้ ณ ที่ทำการสมาคมฯ จัดหารางวัลจับสลากให้แก่สมาชิก ในวันประชุมใหญ่ประจำปีของ
สมาคมฯ.จัดทำบัตรสมาชิก, จัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ ประสบการณ์ มาอบรม การเป็น พิธีกร ให้แก่เยาวชน และ สมาชิกที่สนใจ, ร่วมกับ
สวช.ให้มี
 
บริการห้องสมุดแก่ผู้ปกครอง ที่มารอรับเยาวชนที่มาเรียน ทั้งยังนำพาเยาวชน ที่มารับการอบรมทั้งหมด ได้มีการแสดงออกในงานประชุมใหญ่ประจำ
ทุกปีของสมาคมฯ,
ทั้งงานต่างๆ ในและ นอกศูนย์วัฒนธรรมฯ. ตลอดปีโดยสม่ำเสมอ ได้จัดสรรงบประมาณหาพนักงานมาทำงานประจำ ณ ที่ทำการ
สมาคมฯจนกระทั่งสมาคมฯ สามารถบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และก้าวหน้าสืบมาถึงวันนี้


พ.ศ.๒๕๔๓
(ส่งเยาวชนไปจีน,จัดทำเว็บไซต์ ของสมาคมฯ)
สืบเนื่องมาจาก จำนวนเยาวชนและสมาชิก ที่รับการอบรมมีแต่เพิ่มมิได้ลดลง และการอบรมเยาวชนนอกศูนย์วัฒนธรรม มีปัญหาและอุปสรรคต่อการติด
ต่อประสานงานกัน งบประมาณที่มีจำกัด และจำเป็นต้องใช้ในกิจการ ของขบวนการอบรมเยาวชนที่เรียนอยู่นอกศูนย์ฯ ทางคณะกรรมการสมาคมฯ.และ
สวช.จึงได้ปรับเปลี่ยน ให้ย้ายมาใช้สถานที่เรียนร่วมกัน ณ ภายในศูนย์วัฒนธรรมฯเหมือนเช่นเดิม โดยเปลี่ยนจากอบรม
คาบละ ๓ช.ม. เป็นคาบละ ๒ช.ม.
ในช่วงเช้า
ส่วนภาคบ่าย สำหรับเยาวชนใหม่ ให้อบรมคาบละ ๓ช.ม.เช่นเดิม
ทั้งนี้เพื่อให้ได้หมุนเวียนกัน ใช้เนื้อที่เรียนได้เพียงพอ แก่สมาชิกที่สมัครมา
เรียนเพิ่มมากขึ้นทุกๆปี ในปีนี้ได้คัดเลือก
ตัวแทนเยาวชนไทย ไปร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านใน งานเทศกาลเด็กนานาชาติแห่งเอเซีย ครั้งที่ ๒
จัดขึ้น ณ ประเทศ
จีน (๓-๙ส.ค.๒๕๔๓) โดยนำคณะ ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ชุด รำ ๔ภาค ไปแสดง ได้ริเริ่มโครงการ  ค่ายศิลปะ เพื่อให้เยาวชนได้อบรม
กิจกรรมศิลปะและทัศนะศึกษา ทางคณะกรรมการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการติดต่อสื่อสารให้ทันยุคทันเหตุการณ์
ภายใสมาคมฯ.และเชื่อมโยง กับภายนอกได้ทั่วถึง เพื่อเผยแพร่ กิจกรรม,งานของสมาคมฯ. ทั้งยังเป็นสื่อกลาง ให้บุคคลโดยทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกได้รับรู้,
และเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติ ที่น่าภาคภูมิ เป็นเอกลักษณ์และควรค่า แก่การอนุรักษ์เผยแพร่สืบไป จึงได
จัดทำ เว็บไซต์ขึ้น
เผยแพร
ข่าวและกิจกรรม ศิลปะวัฒนธรรมไทยของสมาคมฯ. ทางอินเตอร์เน็ต ขึ้นในปีนี้เพื่อให้ทันกับ ยุค สหัสวรรษที่ ๒ (ค.ศ.๒๐๐๐) ที่
URL:
http://
www.geocities.com/aayoncc ต่อมาเป็น http://aayoncc.t35.com

ปัจจุบันนี้(ตั้งแต่ต.ค.๒๕๕๔)ได้เปลี่ยนมาเป็น
http://www.aayoncc.org
 


พ.ศ.๒๕๔๔ (ส่งเยาวชนไปฝรั่งเศส, เปิดอบรมตลาดนัดอาชีพศิลปะ )
ในปีนี้ได้คัดเลือก ตัวแทนเยาวชนไทย ไปร่วมงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพื้นบ้านใน งานเทศกาลพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ ๒๘ จัดขึ้ณ ประเทศ
ฝรั่งเศส (๑๔-๓๐ก.ค.๒๕๔๔) โดยนำคณะ
ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย ชุด รำ ๔ภาค และ โขน ไปแสดงทั้งในปีนี้ได้เปิดจัดการอบรม ตลาดนัดอาชีพศิลปะ
ให้
แก่เยาวชนที่สนใจ ได้เข้ามาสมัครเรียนเป็นครั้งๆไป ทุกวันเสาร์ ณ ศูนย์วัฒนธรรม ถ.รัชดา เช่น การอัดกรอบรูปวิทยาศาสตร์, ประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว,
ดอกไม้จากเกล็ดปลา,พับดอกกุหลาบจากธนบัตร, ประดิษฐ์ผ้าบาติค, ทำเทียนเจล, สลักลวดลายสบู่, ทำพวงกุญแจ,สร้อยข้อมือจากลูกปัด, ประดิษฐ์
ตุ๊กตาผ้าขนหนู, ปั้นดินหอม, วัสดุจากใบตองแห้ง ฯลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษานอกสถานที่ เช่น ที่ จ.ระยองฯลฯ และยัง
เปิดโอกาสให้
เยาวชนที่มาอบรมดนตรี-นาฏศิลป์ ได้แสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรม เป็นประจำทุกวันเสาร์แรกของเดือน


พ.ศ.๒๕๔๕-๖(ได้ขยับขยายก่อสร้างที่ทำการสมาคมฯ,จัดหาชุดแสดงไว้ใช้ในกิจกรรมเอง)
ที่ตั้งของสมาคมฯในระยะแรกๆมาต้อง เคลื่อนย้าย และอาศัยบริเวณภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถ.รัชดา มาโดยตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๔๕
เมื่อกำลังของสมาคมมั่นคงขึ้น จนสามารถจัดหาชุดแสดงของเยาวชนไว้ใช้ในสมาคมฯ จึงมีความจำเป็นที่ต้องขยับขยายเนื้อที่ของสมาคมฯ เพื่อให้เป็นที่ทำการ
และที่เก็บชุดและอุปกรณ์ดนตรี-นาฏศิลป์ ที่สะสมไว้มากขึ้น ทางสมาคมฯได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างห้องที่ทำการสมาคมฯหลัง
หอไทยนิทัศน์ บริเวณชั้นล่าง เพื่อ
เป็นที่ทำการ และที่สอนเยาวชนอีกด้วย และได้ทำบุญเลี้ยงพระนิมนต์พระสงฆ์ มาในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ เมื่อ
๒๖ เม.ย. ๒๕๔๖


พ.ศ.๒๕๔๗-๘(ได้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯขึ้นเป็นครั้งแรก)
-
ส่งเยาวชนไปร่วมงานแสดงแลกเปลี่ยนวัฒธรรมในต่างแดน
ตลอดระยะเวลา ๑๖ ปี(พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๔๖) แห่งการบุกเบิกและพัฒนา จนมาเป็นสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช. อันเป็นแหล่งส่งเสริม และขัดเกลา
เยาวชนไทยให้รู้จัก การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ที่ล้ำค่าน่าหวงแหนออกสู่สายตาสังคม เพื่อก่อให้เกิดพลังอันเป็น
ส่วนร่วมของผู้ปกครองเยาวชน ที่พาบุตรหลานมาเรียน ณ ที่แห่งนี้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดให้มีกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
การเลือกตั้งสมาชิกภายใน
สมาคมฯ ขึ้นเป็น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เป็นครั้งแรก
โดยมีวาระชุดละ ๒ ปี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างแท้จริงแก่ สมาชิกและเยาวชนของ
สมาคมฯและสู่สังคมภายนอก โดยเป็นที่ยอมรับและกล่าวถึง ในผลงานที่ผ่านมา
ปีนี้เป็นปีแรกที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้มาจากการเลือกตั้ง เพื่อสนอง
ตอบต่อคณะผู้ปกครองเยาวชนที่นำบุตรหลานมาอบรมที่นี่ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม และการพัฒนาสมาคมฯไปตามทิศทางที่ต้องการอย่างมั่นคงถาวร
โดยคณะกรรมการและผู้ปกครองเยาวชน สามารถร่วมกัน ทำงานของสมาคมฯ เพื่อพัฒนาเยาวชนของสมาคมฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมฯได้
ส่งเสริมให้
โอกาสแก่เยาวชน ได้เดินทางไปแสดงเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ทั้งในประเทศและในต่างแดน(ญี่ปุ่น,สหรัฐอเมริกา,จีน,มาเลเซีย ฯลฯ) ในงานเทศกาลที่
สำคัญหลายคราว ได้แก่งาน

1.มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่๑๘ " ตาปีศรีวิชัยเทิดไท้มหาราชินี(๒๕-๓๑ก.ค.๒๕๔๗)
2. International Seikai Festival Okayama Japan (19-23 Aug 2004)
3. 5th Annual Thai Food Festival 2004 San Fran.,USA (10-20th Sep 2004)
4. Huang Shan International Folk Song Arts Festival China (30 Sep-8 Oct 2004)
5. Nanning International Folk Song Arts Festival (1-8 Nov. 2004 )

6. The Changshu International Folklore Festival of China 2005
( C.I.O.F.F.= Conseil International Des Oganisations De Festivals De Folklore Et  D' Arts Traditionnels )
7.การแสดงนาฏศิลป์-โปงลาง ณ เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย (๔-๘ธ.ค.๒๕๔๘) [ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี ]  

พ.ศ.๒๕๔๙
คัดเลือกส่งเยาวชนไปร่วมงาน เทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ที่ประเทศรัสเซีย
(International Festival of Folk Arts And Crafts ๘-๒๐มิ.ย.๒๕๔๙),

ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยที่วัดไทยในประเทศ เยอรมัน-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส (๒๒มิ.ย.-๖ก.ค.๒๕๔๙ ) เนื่องใน วโรกาส
 " ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี " 

 


พ.ศ.๒๕๕๐
คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย(นาฏศิลป์ไทย) ในงานเทศกาลศิลปะ & อาหารไทย ห้าง Castra เมือง Haifa
ประเทศอิสราเอล
(๒๘มิ.ย.-๔ก.ค.๒๕๕๐)
โดยคณะฯสถานทูตไทยให้การต้อนรับดูแลและประสานจัดการแสดง
ร่วม
งาน
เทศกาลดนตรีพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ ๓๗ ประเทศอิตาลี (๑๔-๑๙ส.ค.๒๕๕๐)

พ.ศ.๒๕๕๑(ก่อสร้างอาคารเรียน๒ชั้นของเยาวชนเพิ่มขึ้น๑หลัง)
ปิดอบรมโขนช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนฟรี! แก่เยาวชนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
สมาคมฯได้จัดเยาวชนร่วมแสดง
ดนตรี-นาฏศิลป์-โขน ในงานเฉลิมพระเกียรติ๗๖พรรษามหาราชินี ๑๒ส.ค.๒๕๕๑ร่วมกับ สวช.
ณ เวทีหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ในปีนี้ทางสมาคมฯได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ภายในศูนย์วัฒนธรรมเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน๒ชั้นขึ้นเพิ่มเติมให้แก่เยาวชน เพื่อใช้อบรมโขน-ดนตรี-นาฏศิลป์ไทย

พ.ศ.๒๕๕
คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการ JENESYS ณ ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ.๒๕๕๔
คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
เดินทางไปร่วมงานสืบสานประเพณีและเผย
แพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างแดน ครั้งที่๑๕ ณ Golden Gate Park Hall of Flowers
นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา วันที่ ๒๒-๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.
เป็นต้นไป และวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐น.ซึ่งเป็นวันทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ สมทบทุนสร้างเสนาสนะสงฆ์ชั้น ๒ วัดพุทธประทีป ทั้งนี้
โดยความร่วมมือประสานกันของสภาวัฒนธรรมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและวัดพุทธ
ประทีป ซานฟรานซิสโก(Thai Cultural Council Of Northern California &
Wat Buddhapradeep of Sanfrancisco)

พ.ศ.๒๕๕๕
๑.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
" The 12th Yeosu International Youth Camp Festival "
โดยนำ นาฏศิลป์ไทยชุด รำ ๔ ภาค ไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่าง 

วันที่๒๕ -๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ 
Ungcheon Chinsu Park
ประเทศ เกาหลี  

ทั้งนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประธานสภาองค์การสมาพันธ์วัฒนธรรมพื้นบ้านโลก
(ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์)
และPresident CIOFF® Korea(KIM KI SOO)
ได้พิจารณาเชิญเข้าร่วมงานครั้งนี้
 
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน

โดยนำวงโปงลางเยาวชนฯ ไปเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่าง

วันที่๑๘ - ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕  ณ Gaziantep ประเทศ ตุรกี

พ.ศ.๒๕๕๖
๑.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
" Thailand Cultural Night(Evening) "
ของงานแสดงสินค้า
Sparkle International 2013
 ณ เมืองสุราต  รัฐคุชราต ประเทศอินเดีย
โดยนำ นาฏศิลป์ชุด
"ภารตะนฤตตา","บุหงามาลา"
& ปงลาง ไปแสดง
เผยแพร่วัฒนธรรม ระหว่าง
ไทย-อินเดีย ในวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ
 ร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งรัฐคุชราตใต้(
SGCCI)
ทั้งนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยของสมาคมฯ ได้รับพิจารณา
(โดย
Thai Trade Center, Mumbai & SGCCI)เข้าร่วมงานครั้งนี้
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
 
"
Thai Cultural Night" งานเลี้ยงอาหารค่ำ
ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตไทย กรุงโคลัมโบ และ
โรงแรมCinnamon Grand
ประเทศ ศรีลังกา
โดยนำนาฏศิลป์-โปงลาง-โขน
[รำต้นวรเชษฐ์,โขน(จับนาง),รำนางกลอง,เซิ้งบั้งไฟ,เซิ้งโปงลาง]
ไปแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมวันที่๒๑ และ๒๒มี.ค.๒๕๕๖ตามลำดับ
ทั้งนี้นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยของสมาคมฯ ได้รับพิจารณา
โดยเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
"Thai Food Festival" Hilton Hotel กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา(วันที่๑๕-๒๓มิ.ย.๒๕๕๖) และ
งาน
"Amazing Thailand Road Show 2013 Colombo,Sri Lanka"
ที่โรงแรม TAJ Samudra(
วันที่๒๔มิ.ย.๒๕๕๖)
นำนาฏศิลป์-โปงลาง-๔ภาค
[รำต้นวรเชษฐ์,รำขวัญข้าว,รำนางกลอง,สุโขทัย,บุหงามาลา,เซิ้งบั้งไฟ,เซิ้งโปงลาง,เซิ้งสวิง,
นารีศรีอีสาน,ภูไทสกล,ไทพวน,เอ้ดอกคูณ,แพรวากาฬสินธุ์,แถบลาน
]
ไปแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเพื่อส่งเสริมแนะนำ อาหาร และการท่องเที่ยวไทย
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของสมาคมฯ ได้รับเชิญจาก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
ให้เข้าร่วมงานครั้งนี้

 
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
International Folklore Children's Festival of Sale
 ณ ประเทศ โมร็อคโค (วันที่ ๑๑-๒๐  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖)
 
เยาวชนไทยจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.นำนาฏศิลป์-โปงลาง-๔ภาค
[รำต้นวรเชษฐ์,รำ ๔ ภาค,รำนางกลอง,บุหงามาลา,เซิ้งบั้งไฟ และ เซิ้งสวิง]
ไปแสดงในครั้งนี้  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของสมาคมฯ ได้รับคัดเลือก-เชิญจาก

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
(สท.)
ให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

พ.ศ.๒๕๕๗

.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
Celebrate The Club's anniversary with
Destination Thailand 2014 & Songkran Festival

The Club เมืองมุมไบ รัฐมหาราษฎระ ประเทศอินเดีย (วันที่๑๒-๑๓เม.ย.๒๕๕๗)
นำนาฏศิลป์-โปงลาง ไปแสดง
[เซิ้งโปงลาง,เซิ้งกระโป๋,สาวกาฬสินธุ์ลำเพลิน],กีปัสราหนะ,นาฏนาคราช,ฟ้อนกลองยาว ฯลฯ
เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม-อาหารไทย
นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของสมาคมฯ ได้รับการพิจารณาจาก
สถานกงศุลไทย ณ เมืองมุมไบ
ให้ร่วมงานในครั้งนี้
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
"Thai Food Promotion" Hilton Hotel กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา(วันที่๖-๑๕มิ.ย.๒๕๕๗),
าน ASEAN LADIES CIRCLE-SRI LANKA FUNDRAISING BAZAAR
in aid of the National Cancer Hospital Maharagama
ณ สถานทูตอินโดนีเซียประจำศรีลังกา
(วันที่๗มิ.ย.๒๕๕๗, ๑๑.๐๐-๑๗.๐๐น.),
งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยาวชนไทย-ศรีลังกา ณ หอประชุมวัดทีปทุตตมาราม กรุงโคลัมโบ(วันที่ ๑๐ มิ..๒๕๕๗),
 งานเทศกาลไทย โรงแรม Hilton Colombo(วันที่ ๑๖ มิ..๒๕๕๗)
ทั้งนี้โ
ยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ,ท.ท.ท. และโรงแรม Hilton Colombo
โดยทางสมาคมฯได้นำนาฏศิลป์ไทย-โปงลาง ไปแสดง
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
Petaling Jaya International Fair 2014 Folklore Festival,
State of Selangor,Malaysia ระหว่างวันที่ 17-23 มิถุนายน 2557
  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของสมาคมฯ ได้รับคัดเลือกจาก
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สวธ.) ให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
  
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
International Folklore Children's Festival of Sale
 ณ ประเทศ โมร็อคโค (วันที่ ๑๔-๒๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗)
 
เยาวชนไทยจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.นำนาฏศิลป์๔ภาค-โปงลาง,
ไปแสดงในครั้งนี้  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของสมาคมฯ ได้รับการอบรม-คัดเลือกจาก

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
(สท.)
ให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

พ.ศ.๒๕๕๘

  
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
Royal Thai Embassy The Hague
10th Thailand Grand Festival(11-12Jul15)

เทศกาลไทย ณ Spuiplein กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย
ร่วมกับชุมชนไทยที่นั่น มีการออกร้านอาหาร-ผลไม้-ผลิตภัณฑ์ไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
เยาวชนไทยจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.นำนาฏศิลป์โปงลาง,
ไปแสดงในครั้งนี้  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของสมาคมฯ ได้รับการคัดเลือกเชิญจาก

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
ASEAN TRADITIONAL MUSIC FESTIVAL 2015 (1-6Aug2015)
Thanh Hoa Province, Viet Nam
จัดดยกระทรวงวัฒนธรรม,กีฬาละการท่องเที่ยวของประเทศเวียตนาม
เยาวชนไทยจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.นำ นาฏศิลป์โปงลางไปแสดงในครั้งนี้
 
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
Thailand Week 2015 (27-28Aug2015)
ณ โรงแรม Four Seasons และ ศูนย์แสดงสินค้าWTC เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย
จัดงานและอุปถัมภ์โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ
เพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ

 

พ.ศ.๒๕๕๙

  
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
Explore the World with Aarhus (3-4Jun2016)
ประเทศเดนมาร์ก โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย
ร่วมกับชุมชนไทยที่นั่น มีการจัดซุ้มขนม-อาหาร-ผลิตภัณฑ์ไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
เยาวชนไทยจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.นำนาฏศิลป์-โปงลาง-โขน(จับนาง),
ไปแสดงในครั้งนี้  นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่เยาวชนของสมาคมฯ ได้รับการคัดเลือกเชิญจาก

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
  .คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
งานเทศกาลไทย ครั้งที่๓ (3rd Thai Festival Vancouver & Amazing Thailand,Canada,9-15Jul2016)
นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา โดย สถานกงสุลใหญ่ไทย เชิญทาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
มีการจัดออกร้าน,อาหาร-ผลิตภัณฑ์ไทย(ภูมิปัญญาท้องถิ่น) และการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
โดยเยาวชนไทยจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.นำนาฏศิลป์-โปงลาง-โขน(จับนาง)ไปแสดงในครั้งนี้
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
เทศกาลศิลปะนานาชาติ Setouchi Triennale 2016(๑-๘ส.ค.๒๕๕๙) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการ
พิจารณาและรับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมงานฯเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปะประจำชาติแก่นานาประเทศที่ร่วมโครงการครั้งนี้
สมาคมฯได้จัดชุดนาฏศิลป์ไทย/ร่วมสมัย(๔ภาค,เกษตรศิลป์แผ่นดินสยาม,ปัญจสมัย,สีนวล-วรเชษฐ์,ฟ้อนแพน,
-บุหงามาลา,อยุธยา,เริงลีลา) และนาฏศิลป์พื้นบ้าน(นาฏลีลาฟ้าหยาด,เซิ้งโปงลาง,เอ้ดอกคูน,นารีศรีอีสาน,
-ฟ้อนกลองยาว & แพรวากาฬสินธุ์)
(Mr. Fram Kitagawa ผู้บริหารโครงการฯชาวญี่ปุ่นและเจ้าภาพของงาน)
.คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
เทศกาล International Samaa Festival for Spiritual Music & Chanting ครั้งที่๙ 2016(๒๐-๒๗ก.ย.๒๕๕๙)
ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยได้รับการพิจารณาจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เข้าร่วมงานฯ
เพื่อร่วมมือและช่วยเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติ สมาคมฯได้จัดดนตรีไทย/พื้นบ้านไปร่วมแสดง 

พ.ศ.๒๕๖๑

       .คัดเลือกเยาวชนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เดินทางไปร่วมกิจกรรมงาน
เทศกาลศิลปะพื้นบ้านเยาวชนนานาชาติ ๙-๒๐ส.ค.๒๕๖๑(2018Yi-Lan International Children's Folklore & Folkgame Festival)
ณ ประเทศไต้หวัน
โดยได้รับการพิจารณาและรับเชิญจาก Cultural Affairs Bureau,Yi-Lan County และ Lan-Yang Cultural & Educational Foundation 
โดยDirector Lee Chih Yung และการแนะนำโดย President of CIOFF Asia & Pacific Sector(ดร.อุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์)ให้เข้าร่วมงานฯเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปะประจำชาติแก่นานาประเทศที่ร่วมโครงการครั้งนี้
สมาคมฯได้จัดชุดนาฏศิลป์ไทย/ร่วมสมัย/พื้นบ้าน(เริงลีลา,ฟ้อนลาวดวงเดือน,ฟ้อนกลองยาว-ประยุกต์,,ภูไท,แพรวากาฬสินธุ์,เอ้ดอกคูน,มโนราห์เล่นน้ำ)
และการปรุงอาหารไทยไปสาธิตแสดง
   
 


 

ART ASSOCIATION FOR YOUTH IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION
http://www.aayoncc.org/
Contact us: Tel.02-2470028 ext. 4167
Fax. & Tel.02-2482754
Email:
staff@aayoncc.org

<BACK        NEXT>
Update 02/12/2559