คณะผู้บริหาร & ผู้ปกครองเยาวชน หน้า ๒/๗


#......... มุ่งส่งเสริมอนุชนช่วยพัฒนา อนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม  เทอดไทย ........ #


สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)


ม.ล.ทวีปัญญา  เกษมสันต์
...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,  ........ #
    http://www.aayoncc.org/ นายกสมาคมฯ(ปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๗-)
   
     อ.สมบัติ  แก้วสุจริต

ประธานพิธีกรไหว้ครู

   พ.ต.อ.มานิต ธนสันติ

นายกสมาคมฯพ.ศ.๒๕๕๑-๔
   นายสมโภชน์ ฉายะเกษตริน

นายกสมาคมฯพ.ศ.๒๕๔๗-๕๐
 
 
 


 

 

 
ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
http://www.aayoncc.org/ Back

Update 13/04/2560