เพลงบรรเลงดนตรีไทยเดิม    musicnote.gif (3787 bytes)

"ลาวดวงเดือน ๒ชั้น"
โดย

กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม(พ.ศ.๒๔๖๖)
เพลง"ลาวดวงเดือน"เป็นเพลงอัตราจังหวะ๒ชั้น สำเนียงลาว พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม(พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒน์พงศ์)   ทรงประพันธ์ไว้เมื่อ
พ.ศ.๒๔๖๖ โดยได้แรงบันดาลใจจากครั้งเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ายเหนือ
โดยทางเกวียน เนื่องจากโปรดเพลง"ลาวดำเนินทราย"ของพระยาประสาน
ดุริยศัพท์(แปลก  ประสานศัพท์)อยู่ก่อนแล้ว และเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงเจ้า
หญิงชมชื่น พระธิดาของเจ้าราชสัมพันธวงศ์กับเจ้าหญิงคำย่นซึ่งเป็นเจ้านาย
ฝ่ายเหนือ เพราะเนื่องจากพลาดหวังไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เสกสมรส
เพลงนี้เดิมประทานชื่อไว้ว่า"ลาวดำเนินเกวียน"(คล้ายชื่อลาวดำเนินทราย)
แต่เพราะมีบทร้องอันไพเราะที่ขึ้นต้นด้วยคำ "ดวงเดือน" ในวงการดนตรีไทย
จึงมักนิยมเรียกชื่อเพลงนี้ว่า " ลาวดวงเดือน "


Arrow_l.gif (1862 bytes) Back กลับสารบัญ   หน้าต่อไป Next Arrow_r.gif (1850 bytes)
หน้านี้ปรับปรุงหลังสุดเมื่อ 05/05/57

1