เพลงบรรเลงดนตรีไทยเดิม   
 
" ลาวแพน " ทางเดี่ยว(ขิม)

โดย

sorn_sil.jpg (9929 bytes)
อาจารย์หลวงประดิษฐ์ไพเราะ
(ศร  ศิลปบรรเลง, พ.ศ.๒๔๒๔-๒๔๙๗)


เพลง " ลาวแพน " เป็นเพลงอัตราจังหวะ ๒ ชั้นสำเนียงลาว เป็นเพลงสำหรับเดี่ยวปี่ และจะเข้มีมา
แต่โบราณ มักนิยมเดี่ยวและบรรเลงออกด้วยเพลงสำเนียงลาวต่างๆ เช่น ลาวสมเด็จ ลาวแพนน้อย
ฯลฯ ตอนท้ายจะจบด้วย เพลงซุ้ม เพลงนี้เมื่อนำไปประกอบลีลาท่ารำ เรียก " ฟ้อนลาวแพน " เป็นเพลง
ที่มีความไพเราะ ท่วงทำนองและจังหวะรุกเร้าสนุกสนาน ได้มีนักดนตรีนำทำนองไปแต่งเป็นทางเดี่ยว
หลายทางด้วยกัน เช่น เดี่ยวทางระนาดเอกของ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), นายสอน
วงฆ้อง ฯลฯ เดี่ยวทางฆ้องวงใหญ่ของ พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม   สุนทรวาทิน), จางวางทั่ว พาทยโกศล
ฯลฯ สำหรับ เดี่ยวขิม " ลาวแพน "   ที่ฟังอยู่นี้ เป็นทางเดี่ยวของ ท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศรฯ) โดย
ถ่ายทอดมาสู่ อาจารย์บรรเลง   สาคริก(ศิลปบรรเลง)บุตรีคนที่ ๒ของครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศรฯ) และ
ตกทอดมาถึง
ครูชนก  สาคริก (บุตร ครูบรรเลงฯ) ผู้ซึ่งอุตสาหะเรียบเรียงถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงทาง
เดี่ยว (ขิม) ที่น่าไพเราะเพราะพริ้ง โดยใช้วิทยาการทางคอมพิวเต้อร์มาช่วยสอนวิธีตีขิม(พิณผีเสื้อ)ที่น่า
อัศจรรย์ใจยิ่ง นับเป็นวิธีการช่วยผ่อนแรงครูผู้สอนดนตรีไทยอย่างดียิ่ง!


Arrow_l.gif (1862 bytes) Back กลับสารบัญ   หน้าต่อไป Next Arrow_r.gif (1850 bytes)
หน้านี้ปรับปรุงหลังสุดเมื่อ 05/05/57

1