(พระครูโสภณสุตนิเทพ หลวงอากิตติ)
(จิตติก์ ญาณชโย น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ., พธ.ม.กิตติมศักดิ์)
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม เบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี