วัตถุประสงค์และหลักการ#......... มุ่งส่งเสริมอนุชนช่วยพัฒนา อนุรักษ์รักษา ศิลปวัฒนธรรม  เทอดไทย ........ #

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)

...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,Fax.&โทร.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔  #.........
พระ-นาง

โขน  รามเกียรติ์
  http://www.aayoncc.org/
 
งามอย่างไทย
 
 

 ชุดไทย

  " เซิ้งกระโป๋ "

" ฟ้อนเงี้ยว "
 วงโปงลาง การเดี่ยวเป่า" โหวต" 

" ในน้ำมีปลา "
 
 
" ไทยจักรี " แพรวากาฬสินธุ์    

นายอธิษฐ์  สิงหพันธุ์

เยาวชนดีเด่นแห่งชาตื
พ.ศ.๒๕๔๓

 


"เครื่องสาย"
 

"เครื่อ
งสาย"
 " เชิญพระขวัญ"   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org
 
  Back

วัตถุประสงค์และหลักการ

๑. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน,สมาชิก และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจได้อย่างซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยในแขนงต่างๆ อันเป็นมรดก
ล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาติที่ตกทอดมา จูงใจให้ได้ช่วยกันอนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่สืบไปอย่างจริงจัง
๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพทางด้านจิตใจ คุณธรรม ทั้งจริยธรรมของเยาวชน และประชาชน โดยอาศัยสื่อทาง ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๓. เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ให้ได้มาตรฐาน
๔. เพื่อสนับสนุนการแสดงออกของเยาวชนไทย ทั้งใน,นอกสมาคมฯ ภายในหรือภายนอกประเทศ เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม,ทัศนศึกษา
และความรู้ประสบการณ์
๕. ส่งเสริมเยาวชนให้มีความสามารถพิเศษ และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ในด้านศิลปะแขนงต่างๆในอนาคต
๖. สนับสนุนและส่งเสริม ศูนย์สาธิตส่งเสริมการเรียนการสอน ศิลปะ แขนงต่างๆ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ)
เช่น โขน,ดนตรี-นาฎศิลป์ไทย,การใช้ภาษาไทย,วรรณศิลป์,หัตถศิลป์,จิตรกรรม ฯลฯ
๗. เป็นศูนย์กลาง การชุมนุม ของผู้มีความสนใจทางด้านศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งในลักษณะปัจเจกบุคคล ครอบครัว และชุมชน
๘. เพื่อเป็นองค์กรที่ช่วย เผยแพร่ แลกเปลี่ยน อบรม ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งเป็นแหล่งสะสมเครื่องดนตรี-ชุดนาฏศิลป์ไทย ไว้ใช้จัดให้เป็นสมบัติ

ิกลางแก่สมาชิกฯและเยาวชนฯได้เบิกใช้ เวลามีงานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย
 


 

ART ASSOCIATION FOR YOUTH [ OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION ]
DEPARTMENT OF CULTURE PROMOTION
http://www.aayoncc.org/
Contact us: Tel.02-2470028 ext. 4167
Fax. & Tel.02-2482754
Email:
staff@aayoncc.org

Update 05/05/2557