การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

#......... รัก งามทรามชื่นให้       ฟ้อนรำ,  นาฏ   ลีลาระบำ         หมั่นซ้อม,  ศิลป์  ควรค่าจดจำ     เสริมส่ง บุคลิก,  ไทย  เด่นงามเพรียบพร้อม         หนึ่งแท้นารี ........ #

สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(สำนักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ)
" ระบำลพบุรี "  

...........#  สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ) ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ถ.วัฒนธรรม - เทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กทม. ๑๐๓๒๐ ( http://www.aayoncc.org/ ) .... โทร. ๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗,Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔  #.........

รางวัลพระราชทาน โล่เกียรติคุณ


องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์แก่เยาวชน
ปี พ.ศ.๒๕๕๑
เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ http://www.aayoncc.org/
พ.ศ.๒๕๔๖
น.ส.สุชญา  ตันเจริญผล
 
  " หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา "

" โขนยกรบ "
" เซิ้งกระโป๋ "

 
" ฟ้อนสาวไหม"
 
 หนุมาน
" รำชาวนา " เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๕
  " ระบำเชียงแสน "
" ซัดชาตรี"


น.ส.บุณยนุช  พดด้วง

แพรวากาฬสินธุ์
 
ART ASSOCIATION FOR YOUTH
IN OFFICE OF NATIONAL CULTURE COMMISSION
Next ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โทร.๐๒-๒๔๗๐๐๒๘ ต่อ ๔๑๖๗
โทร./
Fax.๐๒-๒๔๘๒๗๕๔
staff@aayoncc.org  
http://www.aayoncc.org/ Back
รายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิก
สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้
เปิดโอกาสให้เยาวชนใหม่ ที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการอบรม ดังรายละ
เอียดต่อไปนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัครอบรมดนตรีไทย-ดนตรีโปงลาง
รับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง ๗-๑๗ปี(นับถึงวันรับสมัคร)
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครอบรมนาฏศิลป์ไทย-นาฏศิลป์โปงลาง
รับสมัครเยาวชน อายุระหว่าง ๖-๑๗ปี(นับถึงวันรับสมัคร)
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด ๑นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จำนวน ๒รูป
๓.๒ สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตรของผู้สมัคร ๑ ฉบับ

๔.
สถานที่รับสมัคร
ห้องที่ทำการสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สวช.
อาคารบริหาร ๒ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (รัชดา)
๕. วันรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ประมาณเดือนมกราคมของทุกๆปีเป็นต้นไป
ลงทะเบียนและสมัครได้ในวันที่กำหนดรับสมัคร

๖.
จำนวนที่รับสมัคร
๖.๑ ดนตรีไทย
-ขิม ๕๐ คน
-ขลุ่ย ๕๐ คน
-จะเข้ ๓๐ คน
-
ฆ้องวง ๑๐ คน
-ซอด้วง ๕๐ คน
-ซออู้ ๕๐ คน
-
ระนาด ๓๐ คน

๖.๒ ดนตรีโปงลาง
-พิณ ๒๐ คน
 
-แคน ๒๐ คน
-โปงลาง ๑๐ คน
-โหวต ๒๐ คน
( อุปกรณ์การเรียน ผู้เรียนต้องรับผิดชอบ โดยจัดหามากันเอง )
๖.๓ นาฏศิลป์ไทย ๑๒๐ คน

๖.๔ นาฏศิลป์โปงลาง ๕๐ คน
๖.๕ โขน ๕๐ คน

หมายเหต
กรณีมีผู้สมัครเกินจำนวนที่รับ ต้องจับสลากกัน!
๗. สถานที่อบรม
บริเวณภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๘. การปฐมนิเทศและพิธีเปิดการฝึกอบรม
จะจัดขึ้นในวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคมทุกๆปี
ณ.หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๙. ระยะเวลาการอบรม
จะอบรมต่อเนื่องไปเป็นประจำทุกวันเสาร์

เวลา ๘.๐๐-๑๐.๐๐น.ดนตรี-โปงลาง-นาฏศิลป์-โขน(เด็กเก่ารอบแรก)
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐น.ดนตรี-โปงลาง-นาฏศิลป์-โขน(เด็กเก่ารอบสอง)
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.
ดนตรี-โปงลาง-นาฏศิลป์-โขน(เด็กใหม่)
เป็นระยะเวลาเวลา ๑ปี หรือ ๔๘ ครั้ง (ประมาณ ๑๔๔ช.ม.)

โดยแบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียน คือ
ภาคที่๑ ตั้งแต่ เดือนมีนาคม - กรกฎาคม ของทุกปี
ภาคที่ ๒ ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม - มกราคม ของทุกปี

หมายเหตุ วันที่รับสมัคร และจำนวนรับสมัครในแต่ละปี อาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมและสภาวะในปีนั้นๆ

Update 05/03/2558